Ailenin Serencamı: Türkiye'de Modern Aile Fikrinin Oluşması

Ailenin Serencam T rkiye de Modern Aile Fikrinin Olu mas Toplumun ekirde i olarak aile kavray ndaki temel varsay m ailenin g rece istikrarl ve dengeli bir yap da oldu udur Bu ailenin yeniden retim arac olarak i lev g rebilmesi i in bir n artt r H lbuki mo

 • Title: Ailenin Serencamı: Türkiye'de Modern Aile Fikrinin Oluşması
 • Author: Ahmet Murat Aytaç
 • ISBN: 9789759051365
 • Page: 210
 • Format: Paperback
 • Ailenin Serencamı: Türkiye'de Modern Aile Fikrinin Oluşması

  Toplumun ekirde i olarak aile kavray ndaki temel varsay m, ailenin g rece istikrarl ve dengeli bir yap da oldu udur Bu, ailenin yeniden retim arac olarak i lev g rebilmesi i in bir n artt r H lbuki modern aile, uzun vadeli bir tarihsel d n m s recinin r n sonucunda ortaya km t r.Ailenin tarihsel olarak kurulabilir olmas ger e i, T rk modernle mesinde aileToplumun ekirde i olarak aile kavray ndaki temel varsay m, ailenin g rece istikrarl ve dengeli bir yap da oldu udur Bu, ailenin yeniden retim arac olarak i lev g rebilmesi i in bir n artt r H lbuki modern aile, uzun vadeli bir tarihsel d n m s recinin r n sonucunda ortaya km t r.Ailenin tarihsel olarak kurulabilir olmas ger e i, T rk modernle mesinde ailenin bir d n t rme alan olarak tan mlanmas ve modern bireyleri retecek bir ara olarak alg lanmas sonucunu beraberinde getirmi tir Bunun i in ilk olarak, hukuk reformlar kullan lm , ancak daha sonra toplumsall k fikri, bu yasala t rma e iliminin ele tirisi olarak g ndeme gelmi tir T rk modernli inde aile fikri, modernli in toplumsal yap ya k k salmas n n bir arac olarak kullan lmak istenmi tir Aile ve modernle me aras ndaki ili ki, siyasal d n n kategorileri a s ndan sorunla t r ld nda, izlenen aile siyasetinin T rk modernle mesinin ikilemlerini a klayan bir diyalektik eli ki ta d sonucuna ula lmaktad r Yeniden retmek ve d n t rmek.Elinizdeki eserin, bu diyalektik etkile imin, yani T rkiye de siyasetin tarihsel olarak retti i bir gerilimlerin, ailenin modernle me s recine nas l yans d n g rmek isteyenler i in mutlaka okunmas gereken, yararl bir eser oldu una inan yoruz.

  • [PDF] Download ✓ Ailenin Serencamı: Türkiye'de Modern Aile Fikrinin Oluşması | by ↠ Ahmet Murat Aytaç
   210 Ahmet Murat Aytaç
  • thumbnail Title: [PDF] Download ✓ Ailenin Serencamı: Türkiye'de Modern Aile Fikrinin Oluşması | by ↠ Ahmet Murat Aytaç
   Posted by:Ahmet Murat Aytaç
   Published :2018-010-19T00:35:18+00:00

  One thought on “Ailenin Serencamı: Türkiye'de Modern Aile Fikrinin Oluşması

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *